fbpx

Toekomst Frisokazerne

Sinds vorig jaar zomer hebben we iedereen zo goed mogelijk geïnformeerd over de situatie met betrekking tot de Frisokazerne en de gesprekken die er lopen met de gemeente. Onze inzet: geef de Frisokazerne definitief een culturele bestemming.

We verkeren inmiddels al best lang in een situatie waarin de gemeente intenties uitspreekt. De concretisering ervan in bindende afspraken blijkt weerbarstig. Met het verstrijken van de tijd, veranderen ook feiten, omstandigheden en inzichten. Daardoor zijn thema’s die eerst problematisch waren door de tijd ingehaald, maar duiken ook nieuwe vraagstukken op die niet eerder voorzien waren.

Aanpassing bestemming
Het terrein Maurits Zuid (waar ook de Frisokazerne deel van uitmaakt) heeft een woonbestemming. De plannen met betrekking tot World Food Center (www.ede.nl/wfc) zullen een aanpassing van die bestemming vergen. Daarvoor worden plannen ontwikkeld. Recent is een ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau World Food Center (’NRD’) aan de gemeenteraad voorgelegd waarin die plannen nader zijn toegelicht.(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-72078.html). De Notitie is een stap in een proces wat uiteindelijk tot de bestemmingsplanwijziging moet leiden. We hebben de gemeente er op gewezen dat deze Notitie niet duidelijk is over de WFC-ontwikkeling in relatie tot de Frisokazerne. Daarvoor zijn betere en gedetailleerdere uitwerkingen nodig. De gemeente heeft inmiddels wel de intentie uitgesproken om alle belanghebbenden nauw te betrekken bij die verdere uitwerking.

Transparantie vs geheimhouding
Er is ook nog veel onduidelijk vanwege de geheimhouding over dit gebied. We kunnen ook in dit geval niet vaststellen of er afspraken bestaan die onze belangen raken en in welke mate. Dat baart ons natuurlijk grote zorgen. De gemeente heeft aangegeven aan deze zorgen tegemoet te willen komen. Recent heeft de gemeenteraad van Ede, van een aantal stukken over de gebiedsontwikkeling van de Mauritskazerne, de geheimhouding opgeheven. Die stukken dateren uit de periode 2013 en 2014 en zijn nu op te vragen bij de griffie van de gemeente (Bijlage 1 bij raadsvoorstel actualisatie geheime raadsbesluiten – openbare publieksversie. Zaaknummer 83536). We zijn blij met deze transparantie en we hopen dat ook de overige geheime stukken van dit gebied, snel openbaar worden gemaakt.

Status quo
De status quo is daarmee als volgt: stichting Akoesticum en de gemeente Ede hebben een aantal onderwerpen benoemd waarover zij afspraken willen maken om helderheid te krijgen over:
– de lange termijn borging van het gebruik van de Frisokazerne als culturele hotspot, en
– een optimale, evenwichtige gebiedsontwikkeling.

Over de uitwerking van die afspraken wordt sinds oktober 2017 overlegd en zijn conceptteksten uitgewisseld. Dit heeft nog niet tot een definitief resultaat geleid. Eind Mei 2018 wordt het overleg met de gemeente voortgezet.

Naar een kazerne vol cultuur
Onze inzet is om de hele Frisokazerne de bestemming te geven zoals door de gemeenteraad (in 2012) bedoeld is: een gebouw voor cultuur. Dat zichzelf kan bedruipen op een financieel verantwoorde en duurzame wijze. Toegankelijk voor een breed publiek. Voor talentontwikkeling, actieve participatie of laagdrempelig en informeel genieten van try-outs en publiekspresentaties. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

>> reageren op dit bericht