Gemeente Ede werkt aan culturele identiteit Frisokazerne

We kunnen nog geen nieuwe ontwikkelingen melden in de lopende gesprekken over de toekomst van de kazerne. Daarom zijn onze zorgen ook nog niet weggenomen, ondanks de positieve intenties die zijn uitgesproken in de lopende gesprekken met de gemeente.

De discussie over het fenomeen vastgoed en cultuur speelt hier doorheen. Een thema dat ook door de voorzitter van de Akademie van Kunsten, Gijs Scholten van Aschat op de agenda is gezet. Ook hij signaleert de ongelijke strijd tussen commerciële vastgoedbelangen die enkele beleggers ten goede komt en de rendementen die cultuur genereert voor een veel groter publiek.

Culturele invulling

We zijn dan ook blij dat de gemeente Ede opnieuw de meest passende culturele invulling van de twee resterende vleugels van de Frisokazerne gaat onderzoeken. Een besluit dat de Gemeenteraad al eerder in 2012 heeft genomen en in elk geval nauw aansluit bij de beleidsadviezen van de Raad voor Cultuur voor een stevige culturele infrastructuur.


Akoesticum, 23 oktober 2017

Tijdens de zomerperiode zijn de gesprekken met de gemeente over de toekomst van de Frisokazerne tijdelijk stilgelegd. De gesprekken hebben tot nu toe wel geleid tot een beter begrip.

We zijn dan ook bijzonder blij met de erkenning van de gemeente dat een levendig cultureel klimaat met laagdrempelige toegang voor een groot publiek zeer waardevol is voor de regio. Maar een beter begrip heeft nog niet geleid tot afspraken of concrete toezeggingen over de cultuurbestemming van de Frisokazerne.

Frisokazerne en regeerakkoord

De gemeente erkent dat onze ambities heel goed te verenigen zijn met de voorgenomen ontwikkelingen in de rest van het kazernegebied, zowel de plannen met betrekking tot woningbouw als de plannen voor een agro-food achtige kenniscampus.

We gaan er dan ook van uit dat we gezamenlijk verder zullen werken aan versterking van de cultuursector in het algemeen en de waarden waar Akoesticum voor staat in het bijzonder: talentontwikkeling, educatie en een breed en toegankelijk cultuuraanbod. Geheel in de geest van het kersverse regeerakkoord!

We pakken de draad weer op om de toekomst van het “Papendal voor de podiumkunst” zoals de koning het bij de officiële opening op 23 januari 2015 verwoordde, in goede afspraken vast te leggen.


Akoesticum, augustus 2017

De afgelopen weken net voor de zomer, hebben we regelmatig overlegd met de gemeente Ede. Onderwerp van gesprek zijn de ontwikkelingen in het gebied rondom de kazernes, de borging van de culturele identiteit van de Frisokazerne in het algemeen en die van Akoesticum in het bijzonder.

Cultuur is – naast Food – een eigen thema, en Ede kan zich gelukkig prijzen met sterke cultuurpartners in haar gebied zoals Kröller Möller, Cultura, Openlucht Theater, Edesche Concertzaal, Koorschool Midden Nederland, Popschool Novae, Cinemec, Platform Edesche Kunstenaars en nog vele andere cultuurinitiatieven die ieder voor zich en in gezamenlijkheid een unieke infrastructuur bieden.

De overtuiging groeit bij de gemeente dat het culturele en maatschappelijke rendement van Akoesticum/Frisokazerne voor de gebiedsontwikkeling bijdraagt aan een waardevol en levendig cultuurklimaat met veel activiteiten en events voor publiek. Een voorbeeld is de nieuwe opzet van het Vrijheidsfestival Ede. Maar ook zijn er crossovers denkbaar tussen cultuur en andere gebiedsthema’s.

Wij zijn blij dat de gesprekken tot dit gezamenlijk gedragen inzicht heeft geleid. De gemeente Ede heeft de intentie uitgesproken om in het derde kwartaal van 2017 de thema’s uit deze gesprekken uit te werken.


Akoesticum, 28 april 2017

De gesprekken over de toekomst van de Frisokazerne als cultuurgebouw zijn nog volop gaande tussen de gemeente Ede en stichting Akoesticum.

De gesprekken verlopen in constructieve sfeer, maar concrete oplossingen zijn er nog niet. Streven is om daar tegen de zomer duidelijkheid over te hebben. Akoesticum heeft 2 tijdelijke buren in de Frisokazerne: Bionext en Food Inspiration.

Onderzoek provincie Gelderland

Parallel aan de gesprekken is de provincie Gelderland begonnen met een onderzoek naar de Gelderse culturele infrastructuur en de plek van Akoesticum daarin. Dat zal resulteren in een advies ten aanzien van beleid op dit gebied.

 


Akoesticum, 3 januari, 2017

Over de toekomst van het Frisogebouw zijn we inmiddels een paar maanden in gesprek met de gemeente Ede, nadat vlak voor de zomer bleek dat de gemeente plannen heeft die de positie van Akoesticum op kortere en langere termijn onzeker maken.

Het kazernegebouw is voor 70% ingericht als trainingscentrum voor de cultuursector; met 12 repetitieruimtes en 56 slaapkamers waar koren, orkesten, dans- en theatergezelschappen uit binnen en buitenland repeteren en overnachten.

Vanaf de renovatie en verbouwing in 2011 heeft het Frisogebouw een culturele bestemming. De samenwerking met de gemeente is in de beginperiode en tijdens die spectaculaire start goed en constructief geweest.

We spannen ons beiden in om de samenwerking op die wijze voort te zetten.

Een recente motie van Groen Links over Akoesticum is aangenomen. Het voornemen van het college om de toekomst van Akoesticum te borgen binnen de context van de culturele bestemming van de Frisokazerne, is hierdoor bekrachtigd.

Begin februari zal er naar verwachting meer duidelijkheid zijn over de ontwikkelingen ten aanzien van de Frisokazerne en over de borging van de positie van Akoesticum.

Namens Stichting Akoesticum,


Harold LenselinkAkoesticum, 26 september 2016

De gemeente Ede is al geruime tijd bezig om de braakliggende terreinen van het gebied ‘Mauritskazerne’ te herontwikkelen. In het verleden zijn plannen voor woningbouw geweest, momenteel wordt gedacht aan de kenniscampus ‘World Food Center’.

Eén van de gebouwen op dit terrein, de Frisokazerne, is al sinds 2014 een safe haven voor alle muziek, dans en theateractiviteiten van Akoesticum.  De transformatie van het militaire gebouw naar ons trainingscentrum voor de podiumkunst heeft de afgelopen jaren gestalte gekregen en wordt internationaal gezien en gewaardeerd. Met veel energie heeft deze erfgoedlocatie met Akoesticum een prachtige culturele herbestemming gekregen.
>> koninklijke opening 23 januari 2015

De gemeente heeft Akoesticum vanaf de start omarmd als een welkome culturele invulling voor een van de eerste gebouwen op het kazerneterrein. Deze invulling leverde immers ook een belangrijke bijdrage aan de ambities van Ede op het gebied van kunst en cultuur en de lang gekoesterde wens voor een exposeum.
>> renovatie en herbestemming Frisokazerne.

Geheimhouding en gebrekkige informatie

Vlak voor de zomer bleek dat de gemeente toezeggingen heeft gedaan om het pand onderhands te verkopen en de nog beschikbare lege ruimtes een kantoorfunctie te geven. Geheimhouding en gebrekkige informatie in combinatie met voldongen feiten maakt het voor ons onmogelijk om een beeld te krijgen van de afspraken tussen de gemeente en de vastgoedbelegger.

Het is volstrekt onduidelijk waarom de gemeente deze kazerne ineens tot anoniem beleggingsobject verklaart, terwijl er steeds samen met ons is gewerkt aan een visie die uitgaat van de culturele identiteit van het gebouw en van een hoogwaardige publieksfunctie (Raadsbesluit gemeente Ede, 2012).

Akoesticum_Holland

Stop verkoop, behoud cultuurfunctie

We hebben inmiddels verschillende verzoeken gedaan aan het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad voor méér transparantie en openheid van zaken. Ook zijn we in voortdurend overleg met partijen om dit iconische gebouw een zelfstandige, publieksgerichte, culturele invulling te laten behouden inclusief de nu nog beschikbare ruimtes.

Opnieuw doen wij een dringend beroep op de gemeente Ede om dit ene gebouw, de voormalige Johan Willem Frisokazerne, sinds 2014 onze bruisende culturele hotspot op de hei, buiten de plannen voor een World Food Center te houden, de voorgenomen verkoop te stoppen en de lege Exposeum ruimtes niet tot kantoren om te bouwen.

Wij zijn en blijven bereid om aan een gezamenlijke culturele invulling te werken die past bij het karakter van het gebouw en de activiteiten die er al plaatsvinden. Laten we aan die visie gezamenlijk invulling blijven geven en laten we de cultuurbestemming van de Frisokazerne voor nu en de toekomst zeker stellen.

Namens Stichting Akoesticum,

Harold_Lenselink


Documentatie

constaterende dat:
– het Akoesticum in twee jaar tijd grote lokale, nationale en internationale bekendheid en positieve waardering heeft verkregen ;
– de bezoekerscijfers gestaag toenemen (15.000 in 2015 en 20.000 in 2016);
– het de ambitie van het Akoesticum is om op termijn het ‘Papendal van de podiumkunsten’ te worden;
– het Akoesticum momenteel 70% van de Frisokazerne in gebruik heeft maar aangeeft graag op deze locatie te willen doorgroeien;

overwegende dat:
– de voorgenomen verkoop van de Frisokazerne aan WFCD, bij directie en bestuur van het Akoesticum onzekerheid heeft veroorzaakt over de positie als huurder en als culturele partner van de gemeente;
– er daardoor twijfel is ontstaan over de groei- en ontwikkelmogelijkheden op de lange termijn
– conform de (financierings)voorwaarden van de provincie maar ook conform het besluit van de gemeenteraad, de culturele invulling van de Frisokazerne dient te worden behouden en versterkt;
– een culturele voorziening als het Akoesticum een enorme meerwaarde heeft voor (de bekendheid en imago van) Ede;

verzoekt het College:
alle haar ter beschikking staande maatregelen te nemen om de groei- en ontwikkelmogelijkheden van het Akoesticum in Ede op lange termijn borgen.

En gaat over tot de orde van de dag

Ellen Out
GroenLinks/PE