Gemeente Ede werkt aan culturele identiteit Frisokazerne

Akoesticum, 3 januari, 2017

Over de toekomst van het Frisogebouw zijn we inmiddels een paar maanden in gesprek met de gemeente Ede, nadat vlak voor de zomer bleek dat de gemeente plannen heeft die de positie van Akoesticum op kortere en langere termijn onzeker maken.

Het kazernegebouw is voor 70% ingericht als trainingscentrum voor de cultuursector; met 12 repetitieruimtes en 56 slaapkamers waar koren, orkesten, dans- en theatergezelschappen uit binnen en buitenland repeteren en overnachten.

Vanaf de renovatie en verbouwing in 2011 heeft het Frisogebouw een culturele bestemming. De samenwerking met de gemeente is in de beginperiode en tijdens die spectaculaire start goed en constructief geweest.

We spannen ons beiden in om de samenwerking op die wijze voort te zetten.

Een recente motie van Groen Links over Akoesticum is aangenomen. Het voornemen van het college om de toekomst van Akoesticum te borgen binnen de context van de culturele bestemming van de Frisokazerne, is hierdoor bekrachtigd.

Begin februari zal er naar verwachting meer duidelijkheid zijn over de ontwikkelingen ten aanzien van de Frisokazerne en over de borging van de positie van Akoesticum.

Namens Stichting Akoesticum,


Harold LenselinkAkoesticum, 26 september 2016

De gemeente Ede is al geruime tijd bezig om de braakliggende terreinen van het gebied ‘Mauritskazerne’ te herontwikkelen. In het verleden zijn plannen voor woningbouw geweest, momenteel wordt gedacht aan de kenniscampus ‘World Food Center’.

Eén van de gebouwen op dit terrein, de Frisokazerne, is al sinds 2014 een safe haven voor alle muziek, dans en theateractiviteiten van Akoesticum.  De transformatie van het militaire gebouw naar ons trainingscentrum voor de podiumkunst heeft de afgelopen jaren gestalte gekregen en wordt internationaal gezien en gewaardeerd. Met veel energie heeft deze erfgoedlocatie met Akoesticum een prachtige culturele herbestemming gekregen.
>> koninklijke opening 23 januari 2015

De gemeente heeft Akoesticum vanaf de start omarmd als een welkome culturele invulling voor een van de eerste gebouwen op het kazerneterrein. Deze invulling leverde immers ook een belangrijke bijdrage aan de ambities van Ede op het gebied van kunst en cultuur en de lang gekoesterde wens voor een exposeum.
>> renovatie en herbestemming Frisokazerne.

Geheimhouding en gebrekkige informatie

Vlak voor de zomer bleek dat de gemeente toezeggingen heeft gedaan om het pand onderhands te verkopen en de nog beschikbare lege ruimtes een kantoorfunctie te geven. Geheimhouding en gebrekkige informatie in combinatie met voldongen feiten maakt het voor ons onmogelijk om een beeld te krijgen van de afspraken tussen de gemeente en de vastgoedbelegger.

Het is volstrekt onduidelijk waarom de gemeente deze kazerne ineens tot anoniem beleggingsobject verklaart, terwijl er steeds samen met ons is gewerkt aan een visie die uitgaat van de culturele identiteit van het gebouw en van een hoogwaardige publieksfunctie (Raadsbesluit gemeente Ede, 2012).

Akoesticum_Holland

Stop verkoop, behoud cultuurfunctie

We hebben inmiddels verschillende verzoeken gedaan aan het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad voor méér transparantie en openheid van zaken. Ook zijn we in voortdurend overleg met partijen om dit iconische gebouw een zelfstandige, publieksgerichte, culturele invulling te laten behouden inclusief de nu nog beschikbare ruimtes.

Opnieuw doen wij een dringend beroep op de gemeente Ede om dit ene gebouw, de voormalige Johan Willem Frisokazerne, sinds 2014 onze bruisende culturele hotspot op de hei, buiten de plannen voor een World Food Center te houden, de voorgenomen verkoop te stoppen en de lege Exposeum ruimtes niet tot kantoren om te bouwen.

Wij zijn en blijven bereid om aan een gezamenlijke culturele invulling te werken die past bij het karakter van het gebouw en de activiteiten die er al plaatsvinden. Laten we aan die visie gezamenlijk invulling blijven geven en laten we de cultuurbestemming van de Frisokazerne voor nu en de toekomst zeker stellen.

Namens Stichting Akoesticum,

Harold_Lenselink


Documentatie

constaterende dat:
– het Akoesticum in twee jaar tijd grote lokale, nationale en internationale bekendheid en positieve waardering heeft verkregen ;
– de bezoekerscijfers gestaag toenemen (15.000 in 2015 en 20.000 in 2016);
– het de ambitie van het Akoesticum is om op termijn het ‘Papendal van de podiumkunsten’ te worden;
– het Akoesticum momenteel 70% van de Frisokazerne in gebruik heeft maar aangeeft graag op deze locatie te willen doorgroeien;

overwegende dat:
– de voorgenomen verkoop van de Frisokazerne aan WFCD, bij directie en bestuur van het Akoesticum onzekerheid heeft veroorzaakt over de positie als huurder en als culturele partner van de gemeente;
– er daardoor twijfel is ontstaan over de groei- en ontwikkelmogelijkheden op de lange termijn
– conform de (financierings)voorwaarden van de provincie maar ook conform het besluit van de gemeenteraad, de culturele invulling van de Frisokazerne dient te worden behouden en versterkt;
– een culturele voorziening als het Akoesticum een enorme meerwaarde heeft voor (de bekendheid en imago van) Ede;

verzoekt het College:
alle haar ter beschikking staande maatregelen te nemen om de groei- en ontwikkelmogelijkheden van het Akoesticum in Ede op lange termijn borgen.

En gaat over tot de orde van de dag

Ellen Out
GroenLinks/PE