fbpx

Cultuurbestemming Frisokazerne & nieuw College van B&W

Victor van Haeren
Victor van Haeren

30 augustus, 2018 | De Spoorzone ontwikkeling houdt ons bezig, maar het verder invullen van de publieke, culturele functie in de Frisokazerne natuurlijk ook.

Met het aantreden van de nieuwe coalitie en personele wisselingen heeft dat even geduurd. Over de aanvullende culturele functie van de twee vleugels van de Frisokazerne die nu tijdelijk als kantoor in gebruik zijn, wordt nog steeds geproken. Dit initiatief heeft in het verleden wel eens de werktitel ‘Exposeum’ gehad. Het vorige college heeft een voorstel hiertoe ingebracht (‘World Art Centre’). Daar was geen meerderheid voor in de Raad en per motie is het initiatief terug naar de tekentafel gestuurd. Projectleider Silke van Bovene is aangesteld om een nieuw voorstel uit te werken.


12 juni, 2018 | We verkeren inmiddels al best lang in een situatie waarin de gemeente intenties uitspreekt. De concretisering ervan in bindende afspraken blijkt weerbarstig. Onze inzet: geef de Frisokazerne definitief een culturele bestemming zoals door de gemeenteraad (in 2012) besloten is: een gebouw voor cultuur. Toegankelijk voor een breed publiek. Voor talentontwikkeling, actieve participatie of laagdrempelig en informeel genieten van try-outs en publiekspresentaties.

Eind mei hebben we een overleg gehad met de gemeente. Inmiddels is er ook een nieuw college aangetreden, waar de eerste kennismakingsgesprekken mee gestart zijn. Over beide punten geven we graag een update.

Nieuwe college van B&W

We zijn verheugd te melden dat in het Coalitieakkoord van het nieuwe college van B&W twee belangrijke punten nadrukkelijk zijn benoemd:

  • Cultureel profiel voor Ede

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen – mevrouw I. van Engelshoven – heeft aangegeven meer te willen investeren in cultuur in de regio door middel van subsidiering of anderszins. Zij roept steden en provincies op om stedelijke en regionale profielen op te stellen die daar dan in aanmerking voor zouden kunnen komen. Zo kan sterker rekening gehouden worden met ‘de samenstelling en de behoefte van de bevolking, met de identiteit en verhalen uit de regio en met het lokale klimaat voor de makers en kunstenaars.’

De wethouder van Cultuur mw Hester Veltman, geeft aan deze oproep gehoor en is gestart met oriënterende gesprekken hierover. Akoesticum neemt nadrukkelijk deel aan deze gesprekken en denkt inhoudelijk mee. Parallel daaraan voert Akoesticum zelf gesprekken met lokale en regionale partijen die aan een dergelijke profilering inhoud kunnen geven. Hierbij wordt breed gekeken naar de culturele sector in de regio.

Het tijdpad dat de minister voor ogen heeft is kort. In november van 2018 moeten de regionale plannen zijn ingediend bij het ministerie. De minister vraagt dan een advies over de regioplannen aan de Raad voor Cultuur. In 2019 zal de uiteindelijke beslissing vallen welke regionale profielen gesubsidieerd zullen worden.

  • Culturele bestemming Frisokazerne

De status quo is vooralsnog ongewijzigd. Er zijn een aantal concept teksten voor een akkoord besproken die inhoud moeten geven aan de culturele functie van de gehele Frisokazerne zoals ook in het Coalitieakkoord is opgenomen. De gemeente bouwt daarmee voort op een besluit van de gemeenteraad uit mei 2012, en een motie daarover uit 2017.

Gesprekken hierover lopen nog steeds door en verlopen in constructieve sfeer. Onze plannen en ideeën over de invulling van de cultuurfunctie en de synergie die dat volgens ons oplevert, willen we graag in gezamenlijkheid verder uitwerken.